Nyheter

Tidligere innsamlere fjernes fra listen over avfallsmottak

Publisert: 02.07.2018

Tillatelser til innsamling av farlig avfall opphørte fra 1. januar 2016. Som en følge av dette fjernes nå tidligere innsamlervirksomheter fra lista over mottak i Avfallsdeklarering.no. Mottak som avfallet transporteres til må da føres opp som mottak i Avfallsdeklarering, og tidligere innsamler føres opp som transportør. Fullmakter som allerede er innhentet vil fortsatt opprettholdes og være tilgjengelige for transportøren.

Nye fullmakter

Når det skal opprettes nye fullmakter, må transportøren (tidligere innsamler/mottak) sende forespørsel om fullmakt til produsent (ev. annet mottak). Dette er måten nye fullmakter kan tildeles på, til tidligere innsamler.

Les mer

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

Publisert: 11.09.2017

Vi viser til tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering. Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

Les mer

Fakturaspesifikasjon - Kolonneoverskriften faktura kan være kilde til forvirring

Publisert: 17.07.2017

Fra og med siste fakturering kan fakturamottaker se fakturagrunnlaget ved å klikke på lenken Faktura på arbeidsflaten.

I vinduet Fakturaspesifikasjon finnes en tabell. Kolonneoverskriften "Faktura" som finnes lengst til venstre i tabellen, kan være kilde til forvirring.

Les mer

Ny visuell profil

Visuell profil vil bli endret i løpet av oktober 2017.