6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Regelverk

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens strålevern.

Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.

Det finnes også annet regelverk som kan være relevant i forbindelse med levering, deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Her er en liste til relevant regelverk. Merk at listen ikke er uttømmende.

Regelverk som forvaltes av Miljødirektoratet og statsforvalteren:

  • Avfallsforskriften
  • Forurensningsloven
  • Forurensningsforskriften

Regelverk som forvaltes av Statens strålevern:

  • Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall Avfallsforskriftens kapittel 16
  • Forurensningsloven

Regelverk som forvaltes av DSB:

  • Forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID

Regelverk som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet:

  • Forskrift om farlig last på norske skip IMDG