Tidligere innsamlere fjernes fra listen over avfallsmottak 

Tillatelser til innsamling av farlig avfall opphørte fra 1. januar 2016. Som en følge av dette fjernes nå tidligere innsamlervirksomheter fra lista over mottak i Avfallsdeklarering.no. Mottak som avfallet transporteres til må da føres opp som mottak i Avfallsdeklarering, og tidligere innsamler føres opp som transportør. Fullmakter som allerede er innhentet vil fortsatt opprettholdes og være tilgjengelige for transportøren.

 

Nye fullmakter

Når det skal opprettes nye fullmakter, må transportøren (tidligere innsamler/mottak) sende forespørsel om fullmakt til produsent (ev. annet mottak). Dette er måten nye fullmakter kan tildeles på, til tidligere innsamler.

Regelverk

Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens strålevern.

Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.

Det finnes også annet regelverk som kan være relevant i forbindelse med levering, deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Her er en liste til relevant regelverk. Merk at listen ikke er uttømmende.

Regelverk som forvaltes av Miljødirektoratet og fylkesmannen:

  • Avfallsforskriften
  • Forurensningsloven
  • Forurensningsforskriften

Regelverk som forvaltes av Statens strålevern:

  • Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall Avfallsforskriftens kapittel 16
  • Forurensningsloven

Regelverk som forvaltes av DSB:

  • Forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID

Regelverk som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet:

  • Forskrift om farlig last på norske skip IMDG