6/9/2023 5:31:46 PM

NB! Det blir ikke utbetaling av refusjon for spillolje i juli på grunn av ferieavvikling.

 

NB! Brukerstøtte har telefontid mandager, tirsdager og torsdager.

Henvendelser til brukerstotte@avfallsdeklarering.no besvares som tidligere.

Spørsmål og svar

Hver enkelt bedrift må utnevne en egen administrator. Administrator får ansvaret for bedriftens innhold i administrasjonsmodulen. I administrasjonsmodulen opprettes bl.a. sluttbrukere og der tildeles og forvaltes fullmakter. I tillegg inneholder administrasjonsmodulen administrative data om bedriften, slik som navn, adresse og organisasjonsnummer.

Når administrator logger inn må hun bruke lenken "Innlogging administrasjonsmodul" på første side i Avfallsdeklarering.no. Da blir hun først ledet til Altinn for pålogging. Etter pålogging blir hun ledet til administrasjonsmodulen.

Før hun kan logge inn i Administrasjonsmodulen må administrator ha Altinn-rollen "Energi, miljø og klima". Altinn-rollen er forhåndstildelt til daglig leder/administrerende direktør i bedriften. Daglig leder/administrerende direktør må delegere rollen til bedriftens administrator. Delegering av rolle gjøres i Altinn.

Tilsynspersonell vil ikke kreve at bedriften har lagret deklarasjoner lokalt, eller at deklarasjoner er arkivert på papir. Alle deklarasjonene lagres i Avfallsdeklarering.no. Tilsynspersonell må ha tilgang til Avfallsdeklarering.no når det gjennomføres tilsyn.

Det er når avfallsmottaket har opprettet bedriftsprofil at du vil se det når du søker på avfallsmottak i deklarasjonsskjemaet.

Avfallsmottaket må altså ha tatt i bruk Avfallsdeklarering ved å opprette bedriftsprofil.

Hvis litium batterier er farlig avfall skal en passende EAL-kode for farlig avfall benyttes, f.eks. 160121*, 160215*, eller 200133*. Avfallsstoffnummer er i disse tilfelene 7094.

Hvis litium batterier ikke er farlig avfall (EAL-kode 160605), skal de ikke deklareres.

Det er fødselsnummer som skal brukes. Man skal ikke delegere rollen til et organisasjonsnummer.

Myndighetene fakturerer avfallsmottakene for deklarasjonsgebyr. Fakturaen blir sendt til den adressen som står i Administrasjonsmodulen.

Bedriften kan selv registrere riktig fakturaadresse i Administrasjonsmodulen. Bruk valget nederst på siden, det som heter "Fakturaadresse er forskjellig fra adressen ovenfor".

Fakturaadresse må registreres i virksomhetens bedriftsprofil i administrasjonsmodulen. Dette gjøres hvis fakturaadresse er forskjellig fra postadresse. Det er virksomhetens administrator som kan gjøre det.

Der finnes det et valg nederst på siden i bedriftsprofil, som heter "Fakturaadresse er forskjellig fra adressen ovenfor". Klikk på valget og registrer fakturaadresse.

Avfallsmottakene faktureres hvert kvartal, slik som tidligere. Det er ingen endring i den prosedyren som følge av elektronisk deklarering.

Fakturaadresse finnes ikke på det elektroniske deklarasjonsskjemaet fordi opplysningene ikke er relevante for myndighetene.

Myndighetene sender faktura på deklarasjonsgebyr til avfallsmottak. Fakturaadressen til avfallsmottakene finnes i Administrasjonsmodulen.

Faktureringsforhold mellom avfallsprodusent og -mottaker skal avtales direkte mellom partene, utenfor Avfallsdeklarering.no.

Ved behov kan feltet "Nærmere beskrivelse" benyttes.

Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Årsaker til dette kan være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Også avfall fra husholdninger kan være farlig avfall. Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er hårpleieprodukter, lim, sparepærer, oppladbare batterier, maling, lakk, løsemidler, stekeovnsrens, sølvpuss, spillolje osv.

Bedrifter kan levere både til private innsamlere og mottakere, eller betjente kommunale mottak. Kommunen har bare plikt til å ta imot farlig avfall fra bedrifter som genererer mindre enn 1000 kg pr. år.

Det er ikke alle kommuner som kan ta imot mer farlig avfall enn 1000 kg per år per avfallsbesitter. I så fall må du henvende deg til en privat aktør. Ta kontakt med renovasjonsetaten eller teknisk etat i din kommune for mer informasjon. Telefonkatalogens gule sider inneholder også opplysninger om private bedrifter som kan ta hånd om farlig avfall.

Private kan levere sitt farlige avfall til kommunen, men det er viktig at det farlige avfallet ikke leveres sammen med ordinært husholdningsavfall. Leveringsstedene kan variere fra kommune til kommune, men de vanligste er:

 • Miljøstasjoner; containere som finnes på bensinstasjoner (og noen ganger hos brannvesenet). Disse skal være låst, henvend deg til betjeningen for å låne nøkkel.
 • Betjente mottak, ofte i kombinasjon med gjenvinningsstasjon for ordinært avfall.
 • Henting hos husstanden, ved at man får utlevert en rød kasse som farlig avfall kan plasseres i. Kassen settes ut sammen med øvrig avfall og blir hentet til gitt tidspunkt.
 • Miljøbusser. Dette er ofte en lastebil som står 1-2 timer av gangen på sentrale steder, for eksempel bensinstasjoner, kjøpesentre og lignende.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider eller ved henvendelse til renovasjons- eller teknisk etat.

En produsent kan gi fullmakt til et avfallsmottak eller en konsulent for å deklarere på vegne av seg selv.
Det er alltid produsenten som har deklarasjonsplikt og som vil stå som den ansvarlige for opplysningene som legges inn i deklarasjonsskjemaet.  Dette gjelder selv om produsenten har gitt avfallsmottaket fullmakt til deklarering.

Etter at deklarasjon og avfall er kontrollert av avfallsmottak (med eller uten korrigeringer), så starter en karenstid på 14 dager før deklarasjonen automatisk sendes til myndighetene.

Når karenstiden starter sendes det epost til kontaktperson hos produsent om at mottaker har kontrollert, ev. korrigert deklarasjonen.

I karenstiden kan avfallsprodusent vurdere ev. korrigeringer som mottaket har gjort. Hvis produsent er uenig i korrigeringene, kan han ta kontakt med mottaket via f.eks. telefon eller epost.

Det er mottaket som må gjøre ev. nye korrigeringer i skjemaet. Hvis mottak i løpet av karenstiden gjør ytterligere korrigeringer starter en ny karensperiode på 14 dager.

Store og små virksomheter skal levere sitt farlige og/eller radioaktive avfall til en virksomhet som har tillatelse til å ta imot det. Avfallet skal deklareres ved levering. Mengde farlig avfall over 1 kg skal leveres minst en gang i året.

Husholdninger og privatpersoner skal levere sitt farlige avfall til den kommunale innsamlingsordningen. Husholdninger og privatpersoner trenger ikke å deklarere avfallet ved levering, men skal gi opplysninger om hva avfallet består av. 

Det vanlige er at avfallet veies inn med emballasje. Ofte vil også emballasjen være å betrakte som farlig avfall. Det vil være noen situasjoner hvor emballasjen ikke skal inkluderes fordi dette ikke vil være hensiktsmessig. Eksempel på det er flytende avfall på tank, f.eks. spillolje. Det må utvises noe skjønn hos de som deklarerer.

Nei, organisasjonsnummeret som brukes i Avfallsdeklarering.no er ikke feil.

Bedrifter som driver næringsvirksomhet kan ha organisasjonsnummer på flere nivåer. Det gjelder også for avfallsprodusenter og avfallsmottakere.

I Avfallsdeklarering.no brukes organisasjonsnummer på lavest mulig nivå for å skille bedrifter/avdelinger fra hverandre på en entydig måte. Man finner disse numrene ved å søke på organisasjonsnummer på www.brreg.no. På siden "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" finner man lenken "Oversikt over registrerte virksomheter". Oversikten vises ved å klikke på lenken.

            
Hvis dette er avfall fra private husholdninger, skal det deklareres på den som er ute og tømmer oljetanken og tar med seg avfallet. Hvis derimot oljetanken hører til en virksomhet, skal avfallet deklareres på virksomheten. Da blir avfallsmottaket som avfallet går til 1. mottaker.

Regelverk som forvaltes av Miljødirektoratet og statsforvalter:

 • Avfallsforskriften
 • Forurensningsloven
 • Forurensningsforskriften

Regelverk som forvaltes av Statens strålevern:

 • Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall
 • Avfallsforskriftens kapittel 16
 • Forurensningsloven

Regelverk som forvaltes av DSB:

 • Forskrift om landtransport av farlig gods
 • ADR/RID

Regelverk som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet:

 • Forskrift om farlig last på norske skip
 • IMDG

Sluttbruker er en som har oppgaver i Avfallsdeklarering.no og som må logge seg inn for å gjøre oppgavene. Typiske eksempler er de som skal deklarere og de som skal ta imot og kontrollere avfall.

Myndighetene er en kategori sluttbrukere som har tilgang til å søke i deklarasjoner, uansett status på deklarasjonene.