Innhold

Nedsettelse av deklarasjonsgebyret for farlig avfall

Som følge av reduserte utgifter til drift og administrasjon av deklarasjonssystemet for farlig avfall er deklarasjonsgebyret for farlig avfall satt ned fra 35,- kr per tonn til 20,- kr per tonn farlig avfall. Dette skjedde ved en endring av avfallsforskriften kapittel 12 den 24. mai 2017, med umiddelbar virkning. Fakturabeløp sendt ut etter dette, er beregnet ut fra ny sats.  Den nye satsen gjelder altså alle deklarasjoner på fakturaer sendt ut fra Miljødirektoratet etter 24. mai.

Fakturaen sendt ut nå i juni gjelder deklarasjoner med status ferdig i perioden 1. februar til 30. april. Merk at det kan være beregnet gebyr for deklarasjoner med eldre dato enn 1. februar. Dette skyldes at disse er registrert fra papirskjemaer i etterkant, og lagt inn i systemet i den aktuelle perioden.